Akademik

07 Temmuz 2020 tarih, 31178 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe dayanarak kurulan Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSATAM), uygulama ve araştırma konularında ileri düzeyde uzmanlık kurslarına, seminerlere, çalıştaylara, kongrelere ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. 

ÜSATAM bünyesinde yapılacak çalışmalarla, adli bilimler ve adli tıp konusunda disiplinlerarası iş birliği ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mahkemeler ile hâkimlikler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilerin talep ettiği adli bilimler ve adli tıp ile ilgili konularda ilgili bilimsel ve teknik görüş bildirerek adalete hizmet edilmesi, eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve araştırmalar kazandırılması amaçlanıyor.

Yönetmelik

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER VE ADLİ TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

 c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Adli bilimler ve adli tıp konusunda Üniversiteye disiplinlerarası iş birliği içerisinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilirkişilik yaparak adalete hizmet etme, eğitim faaliyetleri ve araştırmalar kazandırmak.

b) Adli bilimler ve adli tıp konusunda alanda araştırma yapacak olan öğrenci ve akademisyenler için kaynak ve rehberlik sağlamak.

c) Uygulama ve araştırma konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

ç) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları bir araya koyarak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

d) Çalışma alanında Türkiye dışında bulunan araştırma ve eğitim kuruluşları ve uluslararası organizasyonlar ile iş birliğini sağlamak.

e) Mahkemeler ile hâkimlikler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilerin talep ettiği adli bilimler ve adli tıp ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel ve teknik görüş bildirmek.

f) Öğrencileri ilgili eğitim, proje ve seminerlere yönlendirme faaliyeti gerçekleştirmek. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, bilirkişilik hizmetini güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunmak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulamak ve/veya geliştirmek.

b) Adli bilimler ve adli tıp alanında geliştirici eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Delillerin önemini vurgulayan farkındalık kampanyası gibi ulusal boyutlu faaliyetler düzenlemek.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunmak. 

d) Merkez bünyesinde yapılan çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili profesyonel seminer, konferans, sempozyum gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize etmek.

f) Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapmak, canlı programlar yanında, ilgili bireyler için gerektiğinde uzaktan eğitim gerçekleştirmek.

g) Merkezin amaçları kapsamında Rektör ve/veya Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ya da Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Oluşturulan çalışma birimlerinin faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki istekleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici ihtisas grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

 e) Müdürün; Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile dışarıdan, ulusal ve uluslararası 
düzeyde faaliyet gösteren kişiler ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak, istişari nitelikte görüş bildirmek.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

c) İlgili kuruluşlar arasında iş birliği sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

İhtisas grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) İhtisas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönetim Kurulu tarafından ilgili öğretim elemanlarının uzmanlık ve çalışma alanları esas alınarak belirlenir. Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılabilir. Grupların kuruluş ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İhtisas gruplarının görevi; Merkezin faaliyetlerindeki uzmanlık alanlarına göre projeleri gerçekleştirmek, adli bilimler ve adli tıp alanlarında bilimsel ve teknik görüş sunmaktır.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.