İhtisas Kurulları

ÜSATAM UZMAN MÜTALAASI VE BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

Üsküdar Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSATAM), 07 Temmuz 2020 tarih, 31178 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 5. maddesine dayanarak, mahkemeler ile hâkimlikler, savcılıklar, kolluk kuvvetleri, tüzel ve gerçek kişilerin talep ettiği adli bilimler ve adli tıp ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel ve teknik görüş bildirebilir. Bilimsel ve teknik görüş, bilirkişilik ya da uzman mütalaası şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bilirkişi; çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde, oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan, gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade eder. Üsküdar Üniversitesi kadrosunda bulunan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlenen yeterlilik koşullarını taşıyan ve alanlarında deneyimli akademisyenlerimiz tarafından bilirkişi raporu hizmeti verilmektedir. Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olan Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü akademisyenleri adli tıp ve adli bilimleri ilgilendiren konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 ve 38. maddeleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesi, 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu ve buna dayalı Uygulama Yönetmeliği başta gelmek üzere ilgili mevzuata dayalı olarak uzman mütalaası ve bilirkişi raporu düzenlemektedir. Üsküdar Üniversitesi ÜSATAM’a yapılan bilirkişi raporu ve uzman mütalaası başvurularında hizmet verilen başlıca konular şunlardır:

  • Tıbbi uygulama hataları
  • Maluliyet
  • Yazı, imza, adli belge incelemeleri
  • Nesep; her tür adli genetik incelemeler
  • Cinsel saldırı vakaları
  • Klinik adli tıp
  • Ölüm (otopsi), yaralanma vakaları
  • Olayın yeniden canlandırılması (rekonstrüksiyonu)
  • Ceza ve hukuki ehliyet vakaları
  • İfadenin güvenilirliği
ÜSATAM İhtisas Kurulları görev tanımı ve üyelerin uzmanlık alanları

a) Birinci İhtisas Kurulu; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen hayata karşı suçlar ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işlerle ilgili başvurulardan sorumlu olup birer Adli Tıp, Tıbbî Patoloji, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

b) İkinci İhtisas Kurulu; vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlarına ilişkin fiillerle ilgili başvurulardan sorumlu olup birer Adli Tıp, Radyoloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Kalp ve Damar Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

c) Üçüncü İhtisas Kurulu; malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı, meslek hastalıkları, hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemlerden sorumlu olup birer Adli Tıp, Ortopedi ve Travmatoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Üroloji, Tıbbî Onkoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanından oluşur.

d) Dördüncü İhtisas Kurulu; 5237 sayılı Kanunun 31. ve 33. maddeleri hariç olmak üzere, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işlerden sorumlu olup, bir Adli Tıp, üç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve bir Nöroloji uzmanından oluşur.

e) Beşinci İhtisas Kurulu; zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, çevreye karşı suçlar ile kamunun sağlığına karşı suçlar, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği ilgilendiren işlerden sorumlu olup, birer Adli Tıp, Tıbbî Mikrobiyoloji, Tıbbî Farmakoloji, Tıbbî Biyokimya, Analitik Kimya, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Tıbbî Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı uzmanından oluşur.

f) Altıncı İhtisas Kurulu; yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka ve aile düzenine karşı suçlar, cinsel iktidar tespiti, fiile karşı kendisini savunup savunamayacağı hususları ile yaş belirlemesi ve cinsiyete ilişkin işlerden sorumu olup, birer Adli Tıp, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Radyoloji, iki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, iki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

g) Yedinci İhtisas Kurulu; ölümle sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işlerden sorumlu olup, birer Adli Tıp, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Tıbbî Onkoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Diş Hekimliği, Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanından oluşur.

h) Sekizinci İhtisas Kurulu; ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler, birer Adli Tıp, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kardiyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Acil Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanından oluşur.

İhtisas kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur.